Пропустить навигацию.
Главная

Гинекология

В. М. Запорожан М. Р. Цегельський ГІНЕКОЛОГІЧНА ПАТОЛОГІЯ АТЛАС ч 1

У навчальному посібнику систематизовано патогенетичні, клінічні, імуноцито-хімічні та гістологічні відомості з гінекологічної патології. Видання ілюстроване понад 400 кольоровими макро- і мікрофотографіями. Згідно з сучасними класифікаціями ВООЗ і світових гінекологічних товариств подано найбільш розповсюджені захворювання жіночого генітального тракту: вульви, піхви, шийки та тіла матки, маткових труб й очеревини малого таза, яєчників і хоріона.

Атлас містить результати багаторічного досвіду авторів з гінекологічної патології і може бути корисним для гінекологів, патогістологів, патофізіологів, іму-ногістохіміків, викладачів та студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації.

Р59 Роговская С.И. Практическая кольпоскопия. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 232 с. ч 1

В книге представлены основы колыюскопии — метода ранней диагностики предраковых состояний и рака, а также других доброкачественных заболеваний нижних отделов половых путей. Описаны критерии оценки эпителия, современные подходы к трактовке кольпоскопических картин, представлены основные классификации патологии шейки матки, влагалища и вульвы с точки зрения кольпоско- писта, морфолога, клинициста. Представлена международная терминология, применяемая в последние годы (на русском и английском языках). Освещены вопросы стандартизации подходов к диагностике и лечению в соответствии с международной практикой. Описаны основные методики ведения женщин с различной патологией и технологии лечения. Проведен анализ распространенных ошибок в ведении пациенток. Представлены словарь основных терминов и вариант протокола кольпоско- пического исследования.

Для акушеров-гинекологов, онкологов, дерматовенерологов, патоморфологов.

RSS-материал